Wednesday, April 29, 2009

A rehbara da janan kose ta ma za

A rehbara da janan kose ta ma za....
Ma pa zra k de rawari da yar starge....
Pa azal k tamana da mal dulat da....
Ma tuhfa k de ghukhtale da yar starge..a Mata Sa Lopar Gwante Khkarege.
Pa Teparo Ke Molay Ye Nor Sa Na Ye
Pa Jawar Nazar Che Ogorama Tata.
Da Naswaro Yaw Golay Ye Nor Sa Na Ye.....